Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Artikel 1. Toepassingsgebied en prioriteit.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en diensten verstrekt door Digital Chameleon V.O.F, met maatschappelijke zetel te 2170 ANTWERPEN, Van Praetlei 123, gekend bij de K.B.O onder nummer 0646.919.328 (hierna “Digital Chameleon” genaamd).

Ook zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op het gebruik van de websites (zoals, niet limitatief: www.digitalchameleon.be) van Digital Chameleon (hierna genaamd “Website”).

Deze Algemene Voorwaarden gelden aldus voor, maar niet gelimiteerd tot, het gebruik van de website www.digitalchameleon.be, elke gedane offerte door Digital Chameleon, elke gedane aanbieding door Digital Chameleon, elke aangegane overeenkomst door Digital Chameleon, elke gedane communicatie door Digital Chameleon en alle leveringen en diensten verstrekt door Digital Chameleon.

Elke afwijking op deze Algemene Voorwaarden zal schriftelijk dienen opgesteld te worden en uitdrukkelijk bedongen dienen te worden. Deze afwijking zal voorrang hebben, voor zover de draagwijdte van deze afwijking het toelaat, op de corresponderende bepaling in deze Algemene voorwaarden. Behoudens andersluidend beding geldt de afwijking enkel voor de betrokken rechtsverhouding en kan deze niet veralgemeend worden naar andere rechtsverhoudingen tussen Digital Chameleon en gebruiker en/of klant.

Indien de klant een bestelling plaatst, een offerte goedkeurt of een overeenkomst aangaat, verklaart deze zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden in hun geheel.

Door de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden hebben, in voorkomend geval, algemene voorwaarden opgesteld door de klant geen uitwerking op de rechtsverhouding tussen Digital Chameleon en de klant, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.

Door gebruik te maken van onze diensten verklaart u dat u ons Privacybeleid hebt gelezen, dat te vinden is op onze website https://digitalchameleon.be/privacybeleid/.

Wij hebben er alle begrip voor dat juridische voorwaarden soms moeilijk te lezen zijn. Als u vragen of suggesties hebt omtrent onze Algemene Voorwaarden kan u deze richten naar support@digitalchameleon.be.  

Artikel 2. Doelstelling.

Digital Chameleon heeft tot doelstelling haar klanten online aanwezigheid te creëren door fraaie en functionele websites aan te bieden op basis van, o.a., een WordPress template, zonder dat hiervoor een groot budget nodig is. Zo maken wij online zichtbaarheid en de mogelijkheid om online te promoten ook toegankelijk voor startende ondernemingen en kleine zelfstandigen zonder dat deze moeten beschikken over kennis en inzichten van technische zaken of design.

Daarnaast biedt Digital Chameleon haar klanten een groot aantal tools en functies aan, o.a., voor het opvolgen van trafiek naar hun websites, publiceren van blogberichten, versturen van e-mails, verkopen via een webshop, realisaties en ideeën te presenteren in fotogalerieën. 

Digital Chameleon richt zich ook uitsluitend tot ondernemers en zal geen consumenten bedienen.

 2. Gebruik van de Website

Artikel 3. Informatieve aard website

De op of via de Website aangeboden informatie is louter informatief. Hieruit kunnen geen rechten geput worden door de klant.

Gebruik van de op de Website aangeboden informatie is voor eigen rekening en risico. Hoewel Digital Chameleon juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen tracht aan te bieden, verstrekt Digital Chameleon expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Artikel 4. Referenties naar derden

Wanneer Digital Chameleon hyperlinks naar websites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Digital Chameleon de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt, noch gelieerd is aan deze producten en diensten. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico van de bezoeker van de Website. Digital Chameleon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites is door Digital Chameleon niet geverifieerd.

Artikel 5.  Intellectuele eigendomsrechten

Digital Chameleon of haar rechthebbenden behouden alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Digital Chameleon of de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid Website

Digital Chameleon is niet aansprakelijk voor enige schade (met inbegrip van gederfde winst) aan de klant, ongeacht of Digital Chameleon op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de Website.

Deze schade hoeft niet beperkt te zijn tot (1) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van de Website, (2) de informatie die op of via de Website wordt aangeboden, (3) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Digital Chameleon of aan u wordt gezonden, (4) de werking of het niet-beschikbaar zijn van de Website, (5) misbruik van de Website, (6) verlies van gegevens, (7) het downloaden of gebruiken van software die via de Website beschikbaar wordt gesteld of (8) aanspraken van derden in verband met gebruik van de Website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van de aan Digital Chameleon gelieerde rechtspersonen.

Digital Chameleon is bovendien niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit producten of diensten geleverd door onderaannemers, lasthebbers of derden die middels de Website eventuele schade zou berokkenen aan de klant.

Artikel 7. Wijzigingen aan de website

Digital Chameleon behoudt het recht de op of via de Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van de Algemene Voorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van de algemene voorwaarden, is gewijzigd.

3. Contracteren met Digital Chameleon

Artikel 8. Offertes en totstandkoming overeenkomst

Geen aanbieding of offerte van Digital Chameleon doet verplichtingen ontstaan in hoofde van Digital Chameleon behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding. Informatie verstrekt via de website van Digital Chameleon geldt nooit als aanbod, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Pas als de klant de aanbieding of offerte ongewijzigd aanvaard, zal er een overeenkomst ontstaan tussen Digital Chameleon en de klant.

Deze aanvaarding door de klant dient te gebeuren, hetzij door het tekenen en terugzenden van de offerte per post of mail, hetzij door de schriftelijke bevestiging vanwege de klant, per post of mail, hetzij door een bestelling via een bestelformulier op de website van Digital Chameleon.

Behoudens andersluidend beding, heeft iedere aanbieding of offerte een geldigheidsduur van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum bepaald in de aanbieding of offerte.

Een aanbieding of offerte geldt niet voor toekomstige opdrachten, behoudens andersluidend beding. Eveneens is een offerte niet deelbaar, noch kan de klant rechten putten uit de offerte voor vroegere opdrachten.

Artikel 9. Prijzen

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, zijn de prijzen gesteld netto en exclusief BTW, lasten en taksen.

Artikel 10. Onderaanneming

Digital Chameleon kan bepaalde onderdelen van het overeengekomen werk door een onderaannemer laten uitvoeren. Evenwel doet zulke onderaanneming geen rechten ontstaan tussen de klant en deze onderaannemer.

Digital Chameleon is daarenboven niet aansprakelijk voor fouten gemaakt door deze onderaannemer, noch voor enige contractuele wanprestatie tegenover de klant die het gevolg zou zijn van handelingen gesteld door onderaannemer.

Artikel 11. Afzien van aankoop

De klant beschikt in geen geval over het recht om van de aankoop of de gevraagde dienst af te zien, aangezien een domeinnaam, hostingdiensten of ontwikkeling op maat worden gemaakt. 

Artikel 12. Confidentialiteit

Alle gegevens en informatie die door Digital Chameleon aan de klant worden meegedeeld (zoals, maar niet beperkt tot, offertes, technische beschrijvingen, ontwerpen, studies en tekeningen) wordt geacht confidentieel te zijn, behoudens uitdrukkelijk andersluidende beding opgenomen op de drager van dergelijke gegevens of informatie.

4. Levering

Artikel 13. Aard van de verbintenissen

Digital Chameleon levert zowel producten als diensten.

De diensten die Digital Chameleon levert zijn, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, middelenverbintenissen. Bij het leveren van de diensten zal Digital Chameleon steeds de gangbare professionele standaarden hanteren, rekening houdend met de stand van de techniek.

De klant dient evenwel redelijke inspanningen te doen door de relevante gegevens aan te leveren voor de opbouw van de Website.

Digital Chameleon stelt alles in werking om toegang te verlenen tot de voor de klant ontwikkelde websites 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.

Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgrade werkzaamheden uit te voeren, kan Digital Chameleon echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stelt Digital Chameleon alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke onderbrekingen of storingen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen in hoofde van Digital Chameleon.

Artikel 14. Uitvoeringstermijn

Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk werd overeengekomen met verwijzing naar deze bepaling, zijn alle door Digital Chameleon aangegane uitvoeringstermijnen indicatief en niet verbindend. Indien Digital Chameleon haar diensten niet binnen de aangegeven termijnen levert, kan de Klant geen aanspraak maken op enige schadevergoeding, noch is de Klant in dergelijk geval gerechtigd om betaling van verschuldigde bedragen op te schorten.

Digital Chameleon verbindt zich ertoe evenwel een redelijke termijn in acht te nemen, naargelang de aard van het werk.

Indien de laattijdige uitvoering of verzaking van de overeenkomst veroorzaakt werd door aantoonbaar tekortschieten van de klant en/of haar aangestelden, zoals door het niet of te laat aanleveren of goedkeuren van teksten, ontwerpen, illustraties, databases, selectiecriteria, scripts of andere gegevens in om het eender welke vorm of formaat, behoudt Digital Chameleon zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst binnen de overeengekomen termijn te eisen, waarbij de betalingsverplichting van de klant ook bij onvolledige levering van diensten of producten onverlet blijft.

5. Betaling, uitvoering, beëindiging

Artikel 15.  Factuur

Elke factuur wordt als elektronisch document opgemaakt en gebaseerd op het land dat vermeld staat in uw factuuradres. Facturen worden u ter beschikking gesteld per e-mail.

Elk protest tegen de factuur dient binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven overgemaakt te worden aan Digital Chameleon. Bij gebreke aan protest wordt de factuur geacht aanvaard te zijn.

Artikel 16.  Bewijs

Digital Chameleon en de klant komen overeen dat de e-mail een geldig bewijsmiddel tussen hen is.

Artikel 17.  Betalingstermijn

Alle facturen zijn contant betaalbaar. Bij gebrek aan geschreven protest binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum, worden de factuur, alsook de erin omschreven producten en diensten, geacht onherroepelijk aanvaard te zijn. Alle betalingen dienen contant te gebeuren zonder enige aftrek of schuldvergelijking, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Indien de betalingstermijn wordt overschreden, dan is de klant van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot betaling van een verwijlinterest van 12% vanaf respectievelijke vervaldata van de facturen.

Bovendien is het originele factuurbedrag te vermeerderen met een schadebeding van 15% van het totaal onbetaald factuurbedrag met een minimum van 50 euro, zonder dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan het recht van Digital Chameleon om een hogere vergoeding te eisen.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de klant. Indien er een korting werd toegestaan, vervalt deze automatisch indien de klant de betalingsvoorwaarden niet respecteert.

Artikel 18.  Ingebrekestelling

Bij niet betaling van de verschuldigde vergoedingen door de klant, dan kan Digital Chameleon de klant in gebreke stellen en overgaan tot het tijdelijk schorsen van de Website en/of gelieerde diensten.

Bij de hernieuwing van de set-up van wegens wanbetaling onderbroken internetdiensten wordt een vergoeding van 25 euro per domein aangerekend.

Artikel 19.  Vooruitbetaling

Het gebruik van bepaalde diensten van Digital Chameleon kan afhankelijk worden gemaakt van de betaling van vergoedingen die door Digital Chameleon worden bepaald. Digital Chameleon zal de klant op de hoogte stellen van de vergoeding voor de diensten. De betrokken diensten zullen pas geleverd worden indien Digital Chameleon alle vergoedingen ontvangen heeft.

Artikel 20.  Beëindiging overeenkomst

De website wordt, al dan niet met verdere kennisgeving aan de klant, offline geplaatst hetzij van zodra de termijn waarvan de vergoeding reeds voldaan werd is verstreken, hetzij de klant schriftelijk of per e-mail verzoekt de website eerder offline te plaatsen zonder enige terugbetaling van de reeds voor deze diensten betaalde bedragen.

Bij het beëindigen van de overeenkomst is de klant zelf verantwoordelijk om over te gaan tot het opslaan en back-ups maken van de content op de website met inbegrip maar niet gelimiteerd tot teksten, foto’s, producten en gegevens van eindgebruikers. Digital Chameleon zal na één maand na beëindigen van de overeenkomst of abonnement geen gegevens of back-ups van de klant bewaren.

Bij tekortkoming van de op de klant rustende verbintenssen, stelt Digital Chameleon de klant in gebreke, waarbij zij de klant een uiterlijke termijn van 14 dagen toekent om de op haar rustende contractuele verbintenissen te voldoen. Indien de klant nalaat hier volledig gevolg aan te geven, dan is Digital Chameleon gerechtigd hetzij de gerechtelijke ontbinding te vorderen, hetzij eenzijdig en zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst te ontbinden.

6. Verplichtingen klant

Artikel 21.  Gebruik producten en diensten

De geleverde producten en diensten van Digital Chameleon mogen uitsluitend gebruikt worden voor activiteiten, het leveren van diensten of het maken van uitingen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en deze Algemene Voorwaarden. De klant verklaart hierbij uitdrukkelijk dat Digital Chameleon geen enkele aansprakelijkheid draagt voor het handelen van de klant op het internet en vrijwaart Digital Chameleon voor enig strafrechtelijk en/of burgerrechtelijk gevolg hiervan.

De klant zal zich meer in het bijzonder onthouden van:

(i) het verrichten van enige handeling in of het adverteren voor gelijk welke illegale activiteit die de rechten van Digital Chameleon of een derde partij zou kunnen schenden;

(ii) het bewaren, toegang geven tot en/of ter beschikking stellen van materiaal dat betrekking heeft op pornografie, obsceniteit, discriminatie, haat, of gelijk welk ander materiaal waarvan het bezit en/of de ter beschikking stelling aanleiding kan geven tot gerechtelijke vervolging;

(iii) het bewaren, toegang geven tot en/of ter beschikking stellen van enig materiaal, met inbegrip van teksten, boodschappen, data, afbeeldingen, muziek, beeldmateriaal, computerprogramma’s en/of databanken die het (intellectueel) eigendomsrecht van anderen schendt;

(iv) het verzamelen, verwerken, bewaren, toegang geven tot en/of ter beschikking stellen van informatie (met inbegrip van persoonsgegevens) in zoverre deze informatie lasterend of onterend is en/of de handeling strijdig is met de wetgeving aangaande de bescherming en/of verwerking van persoonsgegevens;

(v) het rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de infrastructuur van en/of beheerd door Digital Chameleon voor het versturen van internet junk mail (zoals, maar niet beperkt tot, spam, flames, mail bombs, …);

(vi) het verrichten van handelingen die bestraft worden of kunnen bestraft worden op basis van de wetgeving aangaande computercriminaliteit, alsook het ter beschikking stellen van computerprogramma’s of andere hulpmiddelen die in dit verband kunnen worden gebruikt;

(vii) niet over te gaan tot het aanschaffen van zoekwoorden op een zoekmachine of een ander pay-per-click platform (zoals Google AdWords), of van domeinnamen die gebruikmaken van de naam Miloniweb of Digital Chameleon of van andere merken van Bellengé De Vylder Group en/of varianten of verkeerd gespelde versies hiervan;

(viii) niet over te gaan tot het omgekeerd zoeken (‘reverse lookup’) of het traceren of proberen te traceren van een andere gebruikers van de diensten van Digital Chameleon, het recht op privacy of andere rechten van gebruikers van Digital Chameleon niet in de weg te staan of te schenden, en persoonlijk identificeerbare gegevens over bezoekers of gebruikers van de diensten van Digital Chameleon niet te verzamelen of in te zamelen zonder hun uitdrukkelijke geïnformeerde toestemming;

(ix) niet over te gaan tot het opsporen, scannen of testen op kwetsbaarheden van de diensten van Digital Chameleon of van een netwerk dat is aangesloten op de diensten van Digital Chameleon;

(x) geen actie te ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting met zich meebrengt van de infrastructuur van de diensten van Digital Chameleon of van systemen of netwerken van Digital Chameleon die met de diensten van Digital Chameleon verbonden zijn, niet op een andere manier over te gaan tot het verstoren of belemmeren van de werking van diensten van Digital Chameleon of van de servers en netwerken waarop deze worden gehost of beschikbaar gesteld, en de vereisten, de procedures, het beleid of de regels betreffende dergelijke servers of netwerken in acht te nemen;

De klant neemt er kennis van en gaat ermee akkoord dat het niet-naleven van het bovenstaande of het geven van een onjuiste voorstelling van zaken op dit vlak ertoe kan leiden dat uw website en/of aan u ter beschikking gestelde diensten onmiddellijk beëindigd kunnen worden, daar zij een ernstige contractuele tekortkoming uitmaken.

Artikel 22.  Systeemintegriteit

In geval er een virus of een ander destructief element wordt aangetroffen wordt aangenomen dat de klant op de hoogte is van dergelijke situaties en onmiddellijk zal trachten het virus te verwijderen.

De klant is gehouden om Digital Chameleon op de hoogte te brengen wanneer virussen of andere destructieve elementen worden ontdekt. Digital Chameleon behoudt zich het recht voor om kosten die gemaakt worden bij het verwijderen van dergelijk virus of ander destructief element te verhalen op de klant.

Artikel 23.  Klantgegevens

De klant dient ervoor in te staan dat zijn contactgegevens in het klantenbestand correct zijn. Indien hieraan niet is voldaan kan Digital Chameleon besluiten de klantenaccount af te sluiten of domeinen te de-activeren.

7. Intellectuele rechten en e-commerce

Artikel 24.  Intellectuele eigendom

De klant blijft de eigenaar van alle intellectuele rechten met betrekking tot de door hem aangeleverd inhoud van alle websites en diensten door Digital Chameleon in zijn opdracht gemaakt, en alle andere materialen die door de klant zijn gemaakt, met inbegrip van ontwerpen, afbeeldingen, animaties, video’s, audiobestanden, lettertypen, logo’s, illustraties, composities, kunstwerken, code, interfaces, teksten en literaire werken. Digital Chameleon maakt geen aanspraak op de eigendom van deze inhoud. De klant erkent en stemt ermee in dat Digital Chameleon, uitsluitend om onze diensten te kunnen leveren, de door de klant aangeleverde content moeten openen en verwerken, aanpassingen betreffende de weergave moeten aanbrengen, kopieën ten behoeve van back-ups moeten maken en alle andere technische handelingen moeten uitvoeren om de goede werking te garanderen, geheel naar eigen inzicht.

Zowel Digital Chameleon als de klant erkennen dat de opbouw van de Website geen eigendom kan zijn van de klant. Aangezien Digital Chameleon met templates werkt, kan de opbouw van de Website ook teruggevonden worden bij andere klanten.

Artikel 25.  Gebruik bedrijfsnaam

Digital Chameleon heeft het recht de bedrijfsnaam van de klant en/of een beschrijving van de aan de klant geleverde diensten als referentie te gebruiken voor promotionele doeleinden zonder hiervoor een vergoeding verschuldigd te zijn aan de klant. Daarenboven kan de klant geen rechten putten uit het gebruik van de bedrijfsnaam van de Klant en/of de beschrijving van de aan de Klant geleverde diensten.

Artikel 26.  Domeinnaam

Alle door Digital Chameleon geregistreerde domeinnamen zijn of worden eigendom van Digital Chameleon met inbegrip van de door de klant aangevraagde domeinnaam.

Digital Chameleon heeft het recht, maar niet de plicht, deze domeinnaam te verkopen na beëindigen van de overeenkomst. 

De klant heeft steeds het voorrecht om de domeinnaam over te nemen aan hieronder bepaalde prijzen.

(i) Overnameprijs bij stopzetting overeenkomst/abonnement na minimum 12 maanden: 25 euro exclusief btw.

Wanneer de klant binnen de 15 dagen per aangetekend schrijven of per e-mail naar support@digitalchameleon.be geen aanspraak maakt op de domeinnaam heeft Digital Chameleon het recht de domeinnaam te verkopen aan derden waarna de klant onmogelijk nog aanspraak kan maken op de desbetreffende domeinnaam.

Artikel 27.  Exclusiviteit Website

Het is de klant niet toegestaan zijn of haar overeenkomst met Digital Chameleon geheel of gedeeltelijk over te dragen, dan wel producten en diensten van Digital Chameleon of delen hiervan aan derden te lenen, verhuren, leasen, in sublicentie te geven, verkopen of anders ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege Digital Chameleon of in het kader van een specifieke reseller package.

De klant heeft geen enkel recht op de door Digital Chameleon gemaakte Website, behalve wat uitdrukkelijk toegestaan is. Bovendien mag de klant niets van de gebruikte software of technieken gebruiken, noch openbaar maken, behoudens uitdrukkelijke toestemming van Digital Chameleon.

De klant zal alle inspanningen doen de voorkomende intellectuele eigendomsrechten van Digital Chameleon te respecteren en inbreuken onverwijld melden. Digital Chameleon is te allen tijde gerechtigd om gerechtelijke stappen te ondernemen en/of samen te werken met gerechtelijke instanties wanneer het misbruik van de diensten of domeinen in beheer van Digital Chameleon of het netwerk betreft, zonder dat zij de verplichting heeft om de klant hiervan voorafgaand in kennis te stellen. Klachten over illegaal of oneigenlijk gebruik kunnen ons schriftelijk of per e-mail (support@digitalchameleon.be) gemeld worden. Digital Chameleon behoudt zich dan ook het recht voor om de nodige informatie, met inbegrip van de persoonsgegevens van de lant of diens aangestelden, te verstrekken aan de bevoegde overheidsinstanties wanneer zij in kennis wordt gesteld van het feit dat de klant met behulp van de door Digital Chameleon geleverde diensten potentieel illegale handelingen verricht.

Artikel 28.  Hosting

Zowel Hosting als domeinnaam worden verzorgd voor Digital Chameleon door een externe partner. Op eenvoudig verzoek van de klant kan de overeenkomst tussen deze partner en Digital Chameleon verkregen worden.

Evenwel is Digital Chameleon niet aansprakelijk voor enig gebrek aan de dienstverlening door de externe partner. In voorkomend geval is Digital Chameleon ook niet aansprakelijk voor een gebrek aan back ups, tenzij andersluidend bedongen.

8. Abonnementen

Artikel 29.  Abonnementsvergoeding

Digital Chameleon behoudt zich het recht voor de vergoedingen te allen tijde te wijzigen, indien externe factoren dit verantwoorden.

Indien de klant een korting heeft gekregen of gebruik heeft gemaakt van een andere aanbieding, dan heeft Digital Chameleon het recht het abonnement op de betreffende diensten van Digital Chameleon automatisch en zonder kennisgeving te verlengen, tegen de volledige prijs van de vergoeding die van toepassing is.

Alle abonnementsvergoedingen worden weergegeven in EURO en exclusief BTW, tenzij dit door Digital Chameleon expliciet en schriftelijk anders wordt vermeld.

Artikel 30.  Automatische verlening en beëindiging abonnement

Elk abonnement aangegaan door de klant bij Digital Chameleon wordt stilzwijgend verlengd, telkens met termijnen van 1 maand.

Digital Chameleon zal daartoe de factuur voor de aankomende termijn 14 dagen voor aanvang van de nieuwe termijn versturen.

De klant kan op elk gewenst moment de optie voor automatische verlenging stopzetten of het abonnement opzeggen volgens de modaliteiten beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

De klant is evenwel steeds verantwoordelijk voor de juistheid van de verlenging van het abonnement. Bij niet-verlenging van het abonnement treft Digital Chameleon geen enkele aansprakelijkheid.

De klant moet het abonnement minstens 15 dagen voor verlenging beëindigen per aangetekend schrijven of per e-mail om het automatisch verlengen van de volgende termijn te stoppen.

9. Klachten en aansprakelijkheid

Artikel 31.  Mededeling klacht

Alle klachten betreffende de uitvoering van de dienst door Digital Chameleon moeten binnen de twee dagen na de kennisname van de feiten waarop de klacht betrekking heeft aan Digital Chameleon worden meegedeeld.

Artikel 32.  Aansprakelijkheid

Digital Chameleon, haar bestuurders, directeuren, aandeelhouders, werknemers, gelieerde ondernemingen en/of agenten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade in de mate waarin dit wettelijk is toegestaan in elk betreffend rechtsgebied, met inbegrip van rechtstreekse en onrechtstreekse schade, winst- en omzetderving als gevolg van

(i) fouten, afwijkingen of onnauwkeurigheden in welke zin dan ook;

(ii) niet-geautoriseerde toegang tot gebruik van onze servers en/of persoonsgegevens;

(iii) onderbreking of staking van transmissie van of naar de diensten van Digital Chameleon;

(iv) het gebruik of de weergave van elke inhoud die geplaatst, gemaild, doorgestuurd of beschikbaar gemaakt is via diensten van Digital Chameleon

(v) gebeurtenissen die redelijkerwijs niet aan Digital Chameleon kunnen worden toegerekend, met inbegrip van internetstoringen, problemen met installaties, stroomonderbrekingen, stakingen, arbeidsconflicten, opstanden, rellen, tekorten aan arbeidskrachten of materialen, brand, overstromingen, storm , natuurrampen, oorlog, terrorisme, intergalactische conflicten, handelingen van een overheid, bevelschriften van gerechtelijke instanties, agentschappen of commissies, of wanprestatie door derden; en/of

(vi) verlies van gebruik, gegevens, winst, goodwill of andere immateriële verliezen als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van een of meer diensten van Digital Chameleon;

behoudens in geval een zware fout of bedrog vanwege Digital Chameleon bewezen wordt.

In elk geval is de aansprakelijkheid van Digital Chameleon beperkt tot het herstellen of vergoeden (naar keuze van Digital Chameleon) van de rechtstreeks door de Klant geleden schade die redelijkerwijze voorzienbaar was op het ogenblik waarop het schade verwekkend feit zich heeft voorgedaan, en dit voor maximaal het bedrag van de vergoedingen die de Klant volgens de laatste factuur aan Digital Chameleon heeft betaald voor de prestaties die het voorwerp uitmaken van de klacht van de Klant, met een maximum van 1250 euro.

Artikel 33.  Vrijwaringsvergoeding

De klant aanvaardt Digital Chameleon, haar bestuurders, directeuren, aandeelhouders, werknemers, gelieerde ondernemingen en agenten te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle aanspraken, schadevergoedingen, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten, schulden en onkosten (met inbegrip van kosten voor rechtsbijstand) tegenover derden die:

(i) geheel of gedeeltelijk werden veroorzaakt door een fout van de klant.

(ii) ontstaan zijn naar aanleiding van de verboden handeling aangehaald in artikel 22.

(iii) veroorzaakt werden door overmacht, toeval, een onoverwinnelijke onwetendheid of door de beperkingen die volgen uit de stand van de wetenschap en techniek op het ogenblik van de dienstverlening.

Artikel 34.  Overmacht

Digital Chameleon zal geen enkele aansprakelijkheid oplopen wanneer de uitvoering van de door haar aangegane verbintenissen onmogelijk geworden is door een externe gebeurtenis die niet aan haar toerekenbaar is.

Artikel 35.  Risico

Alle goederen van de klant die zich bij Digital Chameleon of haar onderaannemers bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

10. Algemene bepalingen

Artikel 36.  Rechtsverwerking

Geen schorsing, uitstel van uitvoering, noch tekortkoming aan uitvoering door Digital Chameleon kan geïnterpreteerd worden als een verzaking aan enig recht in haar hoofde.

Artikel 37.  Deelbaarheid

Indien een clausule uit deze Algemene Voorwaarden nietig zou blijken, dan heeft dit geen gevolg voor de Algemene Voorwaarden in haar geheel.

Artikel 38.  Vierhoekenbeding

De overeenkomst, welke wordt gevormd door de klant goedgekeurde offerte of bestelformulier, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden, eventueel aangevuld met bijzondere voorwaarden (waar van toepassing), biedt de volledige weergave van de afspraken die beide partijen schriftelijk en mondeling hebben gemaakt. De klant erkent dat de afspraken die vervat zijn in dergelijke overeenkomst het integrale akkoord uitmaken tussen partijen, en alle voorgaande mondelinge en schriftelijke voorstellen en/of afspraken aangaande het voorwerp van de overeenkomst doet vervangen.

Artikel 39.  Forumclausule

Op iedere rechtsverhouding met Digital Chameleon is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

Indien partijen naar aanleiding van een tussen hen gerezen geschil betreffende enige rechtsverhouding met Digital Chameleon niet tot een minnelijke regeling kunnen komen, zal dergelijk geschil uitsluitend worden beslecht door de materieel bevoegde rechtbanken van Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Artikel 40.  Persoonsgegevens

Digital Chameleon verwerkt persoonsgegevens. Lees ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.